Reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(V případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné lhůtě, vytiskněte a podepište tento formulář a naskenovaný jej zašlete na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:                  www.delise.cz

Společnost:                                      DLSE Group s.r.o.

Se sídlem:                                          Preslova 34, 602 00, Brno

IČ:                                                          06305571

E-mailová adresa:                         obchod@delise.cz

Telefonní číslo:                              +420 732 322 680

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:           

Moje adresa:                                   

Můj telefon:

Můj e-mail:                                      

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne __________________ jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (zde je třeba vadu podrobně popsat):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem(zde uveďte požadovaný způsob vyřízení; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu“):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

  1. Datum objednání:
  2. Datum obdržení:
  3. Číslo objednávky:
  4. Peněžní prostředky za objednávku byly zaslány způsobem ___________________ a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o uvedení čísla účtu) _______________________________________________________________________.
  5. Jméno a příjmení spotřebitele:
  6. Adresa spotřebitele:
  7. Email:
  8. Telefon:

 

V __________________, Dne __________________

 

                                                  
______________________________________

                Jméno a příjmení spotřebitele

 

______________________________________

                                           Podpis

 

 

Seznam příloh (uvedené přílohy prosím pošlete zároveň s reklamačním formulářem):

Faktura za objednané zboží č. ______________________________________

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.